FITT

ออกกำลังกายแบบFITT ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นอย่างไร ?

การออกกำลังกายแบบFITTเพื่อทำให้การออกกำลังกายสำหรับการลดน้ำหนักและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้ผลดีและมีประโยชน์สูงสุดและมีส่วนในการพัฒนาระบบไหลเวียนเลือด