กลยุทธ์ทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจสำหรับกลุ่มฟิสเนส-01

กลยุทธ์ทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจกลุ่มฟิตเนส

หัวใจสำคัญของธุรกิจฟิตเนสอยู่ที่การใช้กลยุทธ์ 4Ps ให้เกิดประโยชน์สูงสุด    การวางกลยุทธ์มาร์เก็ตติ้ง มิกซ์ ทั้ง 4 P คือ Product Price Place Promotion