ipl

IPL ( ไอพีแอล ) คืออะไร?

IPL ( ไอพีแอล ) ต่างจากเลเซอร์อย่างไร? ใช้รักษาอะไรได้บ้าง? ผลที่ได้จากการรักษาด้วย IPL ( ไอพีแอล ) จะเป็นอย่างไร? ข้อดีของการรักษาด้วย IPL เป็นอย่างไร?

โครงสร้างระบบชั้นผิวหนัง Skin Anatomy

โครงสร้างระบบผิวหนังคนเราแบ่งมีกี่ชั้น อะไรบ้าง?

ระบบผิวหนังแต่ละชั้นทำหน้าที่อะไรบ้าง? ประกอบด้วยอะไรบ้าง? แล้วมีประโยชน์อย่างไร? ทำไมถึงบางคนอายุเยอะแล้วแต่ผิวหน้ายังเต่งตึง?