TANITA รุ่น MC780

3 Radio Frequency 5, 50, 250kHz

Description

TANITA รุ่น MC – 780

เครื่องวัด วิเคราะห์ มวลสาร องค์ประกอบภายในร่างกาย ( แบบแยกส่วน )

 เครื่องวัด วิเคราะห์ มวลสาร องค์ประกอบภายในร่างกาย ( แบบแยกส่วน )

 

เป็นเครื่องมือสำหรับวัด วิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย ด้วยหลักการอ่านค่าจากความต้านทานของกระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ในร่างกาย


คุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับชั่งน้ำหนัก และวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งสามารถแยกส่วนต่างๆของร่างกาย ได้แก่ แขนซ้าย แขนขวา ขาซ้าย ขาขวาและลำตัว นอกจากนั้น ยังสรุปผลเพื่อประเมินหรือวินิจฉัยโรคอ้วน และเป็นสัญญาณเตือนสำหรับความผิดปกติ หรือโรคแทรกซ้อนอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นต่อร่างกาย

 

2. ทำงานวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย ด้วยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ จะไหลผ่านเท้าและแขนทั้งสองข้าง (Leg to Leg & Hand to Hand) ผ่านประจุไฟฟ้า (Electrode) จำนวน 8 แผ่น คือ ส้นเท้า 2 แผ่น ปลายเท้า 2 แผ่นและมือ 4 แผ่น โดยใช้คลื่นความถี่ 3 ความถี่ ดังนี้ 5kHz / 50kHz และ 250kHz

 

3. สามารถวัดและวิเคราะห์ค่าต่างๆ เพื่อการวินิจฉัยและรักษา

          3.1 องค์ประกอบต่างๆ ของร่างกาย โดยแสดงค่า

 • มวลไขมัน (Fat Mass)
 • เปอร์เซ็นต์ไขมัน (Body Fat Percent)
 • ระดับไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat Rating)
 • มวลร่างกายปราศจากไขมัน (Fat Free Mass)
 • ปริมาณรวมของน้ำในร่างกาย (Total Body Water)
 • น้ำภายในเซลล์ (ICW) และน้ำนอกเซลล์ (ECW)
 • น้ำนอกเซลล์เทียบกับน้ำรวมในร่างกาย (ECW/TBW Ratio)
 • มวลกระดูก (Bone Mass)
 • กล้ามเนื้อ (Muscle Mass)
 • โปรตีน (Protein)
 • อัตราการเผาผลาญพลังงานเทียบอายุ (Metabolic Age)

 

          3.2 การประเมินแบบแยกส่วน ความสมดุล การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของผู้ใช้งาน โดยแสดงค่า

 • กราฟแสดงมวลไขมัน เปอร์เซ็นต์ไขมันและกล้ามเนื้อ แบบแยกส่วน แขน ขาและลำตัว (Segmental Analysis)
 • สัดส่วนระหว่างกล้ามเนื้อกับไขมันในร่างกาย (Physique Rating)
 • ความสมดุลของกล้ามเนื้อแขนและขา (Muscle Mass Balance)
 • กราฟแสดงการกระจายตัวของไขมัน เปรียบเทียบจากเพศและอายุเดียวกัน (Body Fat Distribution)
 • กราฟแสดงกล้ามเนื้อขา เปรียบเทียบระหว่างเพศ และกลุ่มอายุเดียวกัน (Leg Muscle Score)

 

          3.3 วินิจฉัยภาวะโรคอ้วน (Obesity Diagnosis) โดยแสดงค่า

 • ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)
 • อัตราการใช้พลังงานขั้นพื้นฐานของร่างกาย (Basal Metabolic Rate : BMR)
 • เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Body Fat Percent)
 • ระดับไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat Rating) 

          3.4 การจัดการน้ำหนัก (Weight Management) โดยแสดงค่า

 • น้ำหนักรวมที่อยู่ในช่วงปกติ ซึ่งแสดงทั้งน้ำหนักเป้าหมาย (Target) การเพิ่มหรือลดน้ำหนักรวม
 • ปริมาณไขมันในร่างกายที่อยู่ในช่วงปกติ  ซึ่งแสดงทั้งไขมันเป้าหมาย (Target) การเพิ่มหรือลดของไขมัน
 • ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ที่อยู่ช่วงปกติ  

4. เครื่องชั่งสามารถประเมินผล โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ได้แก่ น้ำหนัก อายุ เพศ และส่วนสูง รวมทั้งประเมินผลพิเศษสำหรับนักกีฬา (Athletes) ได้ ซึ่งสามารถหักลบน้ำหนักเสื้อผ้าที่ส่วมใส่อยู่ได้

5. เครื่องชั่งสามารถวัดความละเอียดของน้ำหนักได้ 100 กรัม

6. เครื่องชั่งมีค่าความละเอียดของเปอร์เซ็นต์ไขมัน 0.1%

7. เครื่องชั่งสามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 270 กิโลกรัม  

8. เครื่องชั่งสามารถวัดและประเมินผลเปอร์เซ็นต์ไขมันสำหรับกลุ่มอายุ 5-99 ปี

9. เครื่องชั่งสามารถเก็บข้อมูลผู้ใช้งานไว้ใน SD card ได้

10. เครื่องชั่งใช้ระยะเวลาในการวัดและประเมินผลภายใน 20 วินาทีต่อคน

11. เครื่องชั่งสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่มีเทคโนโลยี PictBridge (PictBridge Printer) ได้โดยตรง

12. เครื่องชั่งมีหน้าจอชนิด  LCD และควบคุมการทำงานด้วยระบบปุ่มกด (Keypad)

13. สามารถพิมพ์แสดงผลการวิเคราะห์แบบสีด้วยกระดาษขนาด  A4 พร้อมๆ กับการแสดงผลบนจอ LCD โดยสั่งพิมพ์อัตโนมัติหรือเลือกพิมพ์โดยตรง

14. เครื่องชั่งสามารถบันทึกเลขรหัสประจำตัว จำนวนมากถึง 16 หลัก

15. เครื่องชั่งมีน้ำหนัก 14 กิโลกรัม

16. เครื่องชั่งเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น

17. การรับประกันเครื่อง 3 ปี

18. เครื่องชั่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,  EC

อุปกรณ์ประกอบ

1. สายไฟ AC จำนวน 1 ชุด

2. เครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 1 ชุด

Comparisons

Our Customer